Αποτελέσματα

IO1: Εργαλειοθήκη Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Αποτελείται από 36 πόρους, τόσο σε εισαγωγικό όσο και σε προχωρημένο επίπεδο, που στοχεύουν στην οικοδόμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε σχέση με την ετοιμότητα για εργασία, την αναζήτηση εργασίας και τη διατήρηση εργασίας.

Download Learner Handbook

IO2: Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Εκαπίδευσης και Κατάρτισης για την Καθοδήγηση Επαγγελματιών: Είναι ένα ολοκληρωμένο εισαγωγικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων, που εργάζονται στην καθοδήγηση, στελέχη απασχόλησης κ.λπ., που τους υποστηρίζει να διδάξουν τον επαγγελματικό προγραμματισμό και να διευκολύνουν τη μάθηση των μελών της ομάδας-στόχου μαθησιακά περιβάλλοντα που δεν βασίζονται σε παραδοσιακές τεχνολογίες.

Download Training program

IO3: Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης: Είναι το κύριο μαθησιακό περιβάλλον του έργου και θα προσφέρει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης όπου να μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους στον επαγγελματικό προγραμματισμό.

Visit platform