Wyniki

IO1: Zestaw narzędzi do planowania kariery: Składa się z 36 zasobów, na poziomie wprowadzającym lub zaawansowanym, które mają na celu budowanie wiedzy, umiejętności i postaw dorosłych uczących się w odniesieniu do ich gotowości do podjęcia pracy, poszukiwania pracy i utrzymania pracy.

Download Learner Handbook

IO2: Program szkolenia zawodowego: Jest to kompleksowy program wprowadzający dla edukatorów dorosłych, doradców zawodowych, urzędników ds. zatrudnienia itp., który wspiera ich w nauczaniu planowania kariery i ułatwianiu nauki członkom grupy docelowej w środowiskach edukacyjnych opartych na technologii.

Download Training program

IO3: Portal e-learning: Jest to główny interfejs edukacyjny projektu i oferuje dorosłym uczącym się atrakcyjne środowisko edukacyjne, gdzie mogą rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i postawy w planowaniu kariery.

Visit platform