O projekcie

Projekt iGUIDE ma na celu wspieranie osób dorosłych w rozwijaniu podstawowych umiejętności niezbędnych do planowania i zarządzania własną karierą.

Przegląd

Istnieje znaczna luka w przepisach dotyczących poradnictwa dla dorosłych, w szczególności w zakresie poradnictwa dla pracowników, pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników w trudnej sytuacji zawodowej. Pojęcie pracy przez całe życie lub umiejętności przez całe życie przeszło do historii na szybko rozwijającym się europejskim rynku pracy i wiele osób dorosłych pracujących obecnie może spodziewać się wielu zmian w swojej ścieżce kariery, zanim nastąpi przejście na emeryturę.

Projekt iGUIDE będzie wspierać członków grup docelowych w rozwijaniu podstawowych umiejętności niezbędnych do planowania i zarządzania własnymi ścieżkami rozwoju kariery. Rozwijanie podstawowych umiejętności, takich jak sposób prowadzenia badań, analizowania informacji, komunikowania się z pracodawcami ekspertów rynku pracy, oceny własnych umiejętności, kompetencji i zainteresowań w kontekście planowania kariery zawodowej, stanowi innowacyjny i korzystny sposób rozwijania tych zestawów umiejętności, które są również istotne dla wielu obszarów niezwiązanych z karierą. Korzystanie z najnowszych środowisk technologicznych i bogatych w media zasobów edukacyjnych jest dobrym sposobem na opracowanie innowacyjnych metod nauczania, które zwiększą doświadczenie edukacyjne członków grupy docelowej.

Zachęcanie edukatorów dorosłych do pracy w środowiskach opartych na nowych technologiach i do korzystania z nowych, bogatych w media zasobów będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną przeprowadzone odpowiednie szkolenia wprowadzające, które zbudują kompetencje dydaktyczne i pewność siebie personelu zajmującego się kształceniem dorosłych. Będzie to kluczowym celem projektu iGUIDE w ramach proponowanego programu szkoleń wprowadzających.

Cele

Projekt iGUIDE będzie wspierał pracowników o niskich kwalifikacjach oraz pracowników zatrudnionych w słabszych grupach społecznych w rozwijaniu podstawowych umiejętności niezbędnych do planowania i zarządzania własnymi ścieżkami rozwoju zawodowego. Przy opracowywaniu innowacyjnych metod nauczania w celu zwiększenia doświadczenia członków grupy docelowej w zakresie uczenia się, w projekcie tym zostaną wykorzystane najnowsze technologie i bogate w media zasoby edukacyjne. Dorośli nauczyciele będą zachęcani do efektywnej pracy w środowiskach opartych na nowych technologiach i do skutecznego korzystania z nowych, bogatych w media zasobów po odpowiednim szkoleniu wprowadzającym, które zbuduje ich kompetencje i pewność siebie w zakresie nauczania.

Metodologia

iGUIDE opracuje kompleksowy model realizacji nowej interwencji w zakresie planowania kariery zawodowej w celu wspierania pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Przyjmie podejście ab initio do rozwoju tych nowych zasobów na poziomie wstępnym i zaawansowanym. W związku z tym, że cele w zakresie świadczenia usług poradnictwa zawodowego są w coraz większym stopniu określane w ramach ogólnej polityki państw członkowskich w zakresie uczenia się przez całe życie, model opracowany przez iGUIDE będzie miał znaczenie i zastosowanie poza początkową grupą docelową oraz w całym środowisku kształcenia i szkolenia, w którym świadczone są usługi poradnictwa zawodowego.

Zasoby programu iGUIDE będą również istotne dla pracowników na wszystkich szczeblach gospodarki, którzy stoją przed perspektywą zmiany zawodu. Obecnie nie świadczy się usług poradnictwa dla osób pracujących, ale mogą one być zmuszone do zmiany swojej ścieżki kariery w odpowiedzi na zmiany na rynku pracy. Stanowi to istotną innowację projektu iGUIDE. iGUIDE proponuje zupełnie nowe podejście do rozwoju planowania kariery zawodowej jako przedmiotu uzupełniającego o wymagane efekty uczenia się, które należy osiągnąć. Proponuje całkowitą zmianę dominujących sposobów myślenia o poradnictwie zawodowym i proponuje unowocześnienie oferty poradnictwa zawodowego, tak aby odzwierciedlała ona rzeczywistość europejskiego rynku pracy. Proponuje się w nim wykorzystanie wszechobecności i potencjału najnowszych technologii do opracowania ram planowania kariery i wsparcia, które są neutralne kosztowo dla usługodawców. Ponadto ma ona na celu zapewnienie poszczególnym uczącym się dorosłym osobom pakietu środków samokształcenia, które mogą one wykorzystać do rozwijania swoich umiejętności planowania kariery niezależnie od specjalistów w dziedzinie edukacji i poradnictwa.