Partnerzy

Stowarzyszenie Rightchallenge jest organizacją pozarządową, której celem jest promowanie edukacji i szkoleń jako środka integracji społecznej i równości szans. Uważamy, że edukacja musi koncentrować się na integralnym rozwoju wszystkich ludzi – niezależnie od statusu społecznego, wieku czy płci – w celu przygotowania ich do interwencji i uczestnictwa we wszystkich wymiarach społeczeństwa, takich jak rodzina, praca, społeczność i wypoczynek. Tak więc, jako organizacja aktywnie zaangażowana w społeczność, jednym z naszych filarów jest kształcenie ustawiczne, ponieważ jesteśmy przekonani, że jest ono niezbędne dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ promuje aktywne, demokratyczne i odpowiedzialne obywatelstwo. https://rightchallenge.org/

CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych w regionie śródziemnomorskim, posiadającym globalne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów, budowaniu potencjału i e-learningu. CARDET jest niezależnie powiązany z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet Yale, Uniwersytet Nikozji i Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych. CARDET zrealizował wiele projektów dotyczących rozwoju zdolności i planowania w dziedzinie edukacji i kształcenia i szkolenia zawodowego, wsparcia dla młodzieży, uczenia się dorosłych, literatury, narzędzi cyfrowych, e-learningu, technologii edukacyjnych oraz integracji społecznej grup marginalizowanych. CARDET gromadzi międzynarodowy zespół ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie projektów międzynarodowych.www.cardet.org

ADES (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego) z Curtea de Arges w Rumunii jest organizacją nienastawioną na zysk, która stała się osobą prawną (NGO) w czerwcu 1995 roku. Misją ADES jest tworzenie pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych w społecznościach w całej Rumunii w sposób profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny.

Misja ta jest realizowana poprzez następujące cele: rozwój umiejętności zawodowych i zwiększenie wydajności pracy, wspieranie rozwoju i ekspansji MŚP, poprawa warunków społecznych i ekonomicznych w społecznościach lokalnych.
https://www.adescda.ro

REINTEGRA jest organizacją non profit, założoną w 1999 roku w mieście Krnov w Republice Czeskiej. Stała się liderem rynku regionalnego we wszystkich formach reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy.

REINTEGRA regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach ukierunkowanych na doradztwo zawodowe, kształcenie ustawiczne, metody edukacyjne, coaching, e-learning, specjalne metody doradztwa zawodowego, programy integracyjne itp.
www.reintegra.cz

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO jest stowarzyszeniem z siedzibą w Rzeszowie (Polska). Zostało ono założone w 2011 roku w celu prowadzenia szkoleń dla młodzieży, głównie w ramach programu Kapitał Ludzki. Po dwóch latach pracy na poziomie lokalnym i rozwoju sieci kontaktów, członkowie INNEO postanowili rozwijać projekty unijne. Stowarzyszenie jest obecnie zaangażowane w wiele projektów w ramach programu Erasmus+, głównie w takich dziedzinach jak: przedsiębiorczość, usługi komputerowe, edukacja i branże twórcze. Pracownicy INNEO posiadają duże doświadczenie w zakresie zapewniania szkoleń, badań, działań w zakresie rozpowszechniania informacji, jak również zarządzania projektami i administracji.
http://inneo.org.pl

Future In Perspective Ltd. jest prywatną firmą z siedzibą w regionie przygranicznym Irlandii, specjalizującą się w obszarach edukacji i e-learningu, produkcji medialnej, planowania strategicznego oraz rozwoju i ewaluacji biznesu. Poprzez pracę nad krajowymi i unijnymi projektami, zaangażowaliśmy i wspieraliśmy lokalne grupy młodzieżowe, społeczności migrantów, osoby starsze i osoby, które były nieobecne w edukacji, aby ponownie nawiązać kontakt z dostawcami usług i głównymi ofertami edukacyjnymi i szkoleniowymi. Posiadamy również wiedzę specjalistyczną w zakresie wspierania przedsiębiorstw na rynkach niszowych, takich jak sektor kreatywny, kulturalny i ekologiczny, w celu opracowania zrównoważonych modeli biznesowych. Ponadto współpracowaliśmy z młodymi ludźmi i dorosłymi w celu realizacji szeregu różnorodnych programów w dziedzinie produkcji medialnej i zarządzania karierą – wspierając kolejne pokolenia kreatywnych osób w budowaniu i podtrzymywaniu udanej kariery zawodowej w tym sektorze. Future In Perspective to nowoczesny biznes, którego struktura odzwierciedla obecną rzeczywistość biznesową. Działa w ekosystemie, na który składają się stale zmieniające się partnerstwa i sojusze. Posiadamy podstawowy personel składający się z 6 wysoko wykwalifikowanych ekspertów w uzupełniających się dyscyplinach, które obejmują zarządzanie projektami, produkcję i projektowanie mediów, projektowanie instruktażowe i e-learning, rozwój młodzieży i badania oraz ogólną administrację. Nasz podstawowy zespół jest uzupełniany przez zespół ekspertów z Irlandii i Europy pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
https://www.futureinperspective.com/

Celem Fundacji EMINA jest promowanie poradnictwa zawodowego i świadomego sposobu życia młodych ludzi oraz ułatwianie organizowania krajowych i międzynarodowych wydarzeń skupiających się na sytuacji społecznej młodych pokoleń. Fundacja posiada doświadczenia w zakresie zwyczajów młodych ludzi i pożytecznej działalności w wolnym czasie. Fundacja EMINA organizuje indywidualne poradnictwo i zajęcia grupowe dotyczące możliwości szkolnych i zawodowych, aby pomóc młodym ludziom. Fundacja EMINA koncentruje się również na działaniach, które mają na celu ochronę młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Fundacja prowadzi badania i działalność naukową, a także programy skierowane do różnych grup mniejszościowych.
http://eminafoundation.eu/