Partneři

The Rightchallenge Association je nevládní organizace, jejímž cílem je podpora vzdělávání a odborné přípravy jako prostředku sociálního začleňování a spravedlivých příležitostí. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání se musí zaměřit na integrální rozvoj všech lidí – nezávisle na společenském postavení, věku nebo pohlaví – s cílem připravit je na zapojení se ve všech aspektech společnosti, jako je rodina, práce, komunita a volný čas. Pro organizaci, která se aktivně angažuje v komunitě, je jedním z našich pilířů celoživotní učení. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné pro udržitelný rozvoj, jelikož podporuje aktivní, demokratické a odpovědné občanství.
https://rightchallenge.org/

CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center v oblasti Středomoří s globálními odbornými znalostmi v oblasti projektování a implementace, budování kapacit a e-learningu. CARDET je nezávisle spojen s univerzitami a institucemi z celého světa, jako je Yale University, University of Nicosia a International Council of Educational Media. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, podpory mládeže, vzdělávání dospělých, gramotnosti, digitálních nástrojů, e-learningu, vzdělávacích technologií a sociální integrace znevýhodněných skupin. CARDET sdružuje mezinárodní tým odborníků s desítkami let globálních odborných znalostí v oblasti navrhování, realizace a hodnocení mezinárodních projektů.
www.cardet.org

ADES (Association for Economic and Social Development) z Curtea de Arges v Rumunsku je nezisková organizace, která se stala právnickou osobou (NGO) v červnu 1995. Posláním ADES je profesním, etickým a odpovědným způsobem vytvářet pozitivní sociální a ekonomické změny v komunitách po celém Rumunsku.

Tato mise je realizována prostřednictvím těchto cílů: rozvoj odborných dovedností a zvýšení produktivity práce, podpora rozvoje a expanze malých a středních podniků, zlepšení sociálních a ekonomických podmínek v místních komunitách.
https://www.adescda.ro

REINTEGRA je nezisková organizace založená v roce 1999 ve městě Krnov v České republice. Stala se regionálním lídrem na trhu ve všech formách opětovného začlenění do společnosti a trhu práce.

REINTEGRA se pravidelně podílí na národních a mezinárodních projektech zaměřených na kariérové poradenství, celoživotní učení, vzdělávací metody, koučování, e-learning, speciální metody pro kariérové poradenství, integrační programy atd.
www.reintegra.cz

Centrum pro vzdělávání a výzkum INNEO je sdružení se sídlem v Řešově (Polsko). Byla založena v roce 2011, aby poskytovala školení pro mladé lidi, většinou v rámci programu Human Capital. Po dvou letech práce na lokální úrovni a rozvoji sítě kontaktů se členové INNEO rozhodli rozvíjet projekty EU. Sdružení se v současné době podílí na několika projektech programu Erasmus+, většinou v oblastech jako je podnikání, počítačové služby, vzdělávání a tvůrčí odvětví. Pracovníci INNEO mají zkušenosti s poskytováním odborné přípravy, výzkumem, šířením, jakož i s řízením a správou projektů.
http://inneo.org.pl

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a oceňování.  Prostřednictvím naší práce na vnitrostátních projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří neobdrželi klasické vzdělání, aby se znovu zapojili do spolupráce s poskytovateli služeb a získali nabídky vzdělávání a odborné přípravy.  Máme také odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou tvůrčí, kulturní a zelená odvětví pro rozvoj udržitelných obchodních modelů. Kromě toho jsme spolupracovali s mladými lidmi a dospělými na realizaci řady různých programů v oblasti mediální produkce a řízení kariéry – na podporu příští generace kreativních jedinců, aby budovali a udržovali úspěšnou kariéru v tomto odvětví.  Future In Perspective je moderní podnik, který je strukturován tak, aby odrážel současnou obchodní realitu. Působí v ekosystému tvořeném neustále se měnícími partnerstvími a aliancemi. Máme šest klíčových pracovníků – vysoce kvalifikovaných odborníků v doplňujících se oborech, které zahrnují projektové řízení, mediální produkci a design, instruktážní design a e-learning, obecnou administraci, rozvoj mládeže a výzkum. Náš základní tým je doplněn panelem odborníků na částečný úvazek z Irska a Evropy.
https://www.futureinperspective.com

Cílem nadace EMINA je podporovat kariérové poradenství a vědomý způsob života mladých lidí a usnadňovat národní i mezinárodní akce zaměřené na sociální situaci mladých generací. Nadace má zkušenosti se zvyky mladých lidí a užitečnými volnočasovými aktivitami. Nadace EMINA organizuje individuální poradenství a skupinové aktivity týkající se vzdělávacích a pracovních možností s cílem pomoci mladým lidem. Nadace EMINA se také zaměřuje na činnosti, jejichž cílem je ochrana sociálně znevýhodněné mládeže. Nadace provádí výzkumnou a vědeckou činnost, jakož i programy, které se zaměřují na různé menšinové skupiny.
http://eminafoundation.eu/