Σχετικά με το έργο

Το έργο iGUIDE, έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε ενήλικες προκειμένου να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να μπορούν να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν τη δική τους καριέρα.

Επισκόπηση

Υπάρχει σημαντική έλλειψη όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης σε εργαζόμενους, εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης καθώς και σε εργαζόμενους σε ευάλωτες θέσεις εργασίας. Η έννοια που όριζε τη δια βίου παραμονή στην ίδια θέση εργασίας ή την ανάγκη απόκτησης μίας εφόρου ζωής δεξιότητας, ως απαραίτητα για την επιβίωση του ατόμου δεν υφίσταται σε μία Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που εξελίσσεται ραγδαία. Πρόκειται για θεωρήσεις που ανήκουν προ πολλού στο παρελθόν. Επιπρόσθετα, στις μέρες μας, πολλοί ενήλικες μπορούν να αναμένουν ότι θα επέλθει μία σειρά αλλαγών στη τροχιά της σταδιοδρομίας του πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

Το έργο iGUIDE, θα προσφέρει στήριξη στα μέλη της ομάδας-στόχου για να αναπτύξουν τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δικής τους πορείας, που θα οδηγήσει στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένου της διεξαγωγής μίας έρευνας, της επικοινωνίας με εργοδότες-εμπειρογνώμονες της αγοράς εργασίας, της αυτό-αξιολόγησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου καθώς και τα ενδιαφέροντά του, στο πλαίσιο μίας άσκησης προγραμματισμού της σταδιοδρομίας, παρέχει ένα καινοτόμο και επωφελή τρόπο για την ανάπτυξη του συνόλου αυτών των δεξιοτήτων που δεν συνδέονται με τη σταδιοδρομία. Η χρήση των μεθόδων της σύγχρονης περιβαλλοντικής τεχνολογίας καθώς και μέσων εκμάθησης, στηριζόμενα κατά βάση στα μέσα ενημέρωσης, αποτελούν ένα καλό μέσο για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας των μελών της ομάδας στόχου.

Η ενθάρρυνση των ενήλικων εκπαιδευτών να εργαστούν σε καινούρια αναβαθμισμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα και να χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα, στηριζόμενα κατά βάση στα μέσα ενημέρωσης, θα είναι επιτυχής μόνο αν παρασχεθεί η κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση, η οποία αναπτύσσει τις δεξιότητες διδασκαλίας καθώς και την αυτοπεποίθηση/ εμπιστοσύνη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτός θα είναι ο βασικός στόχος του έργου iGUIDE μέσω του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης

Στόχοι

Το έργο iGUIDE θα παρέχει στήριξη τόσο σε εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης, όσο και σε εργαζομένους σε ευάλωτες θέσεις εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την διαχείριση της εξέλιξης της πορείας της σταδιοδρομίας τους. Κατά την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας των μελών της ομάδας στόχου, το έργο αυτό θα χρησιμοποιήσει μεθόδους της σύγχρονης περιβαλλοντικής τεχνολογίας καθώς και μέσα εκμάθησης στηριζόμενα κατά βάση στα μέσα ενημέρωσης. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα ενθαρρυνθούν να εργαστούν αποτελεσματικά σε βελτιωμένα περιβάλλοντα νέας τεχνολογίας και να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία νέους πόρους, στηριζόμενους κατά βάση σε μέσα ενημέρωσης μετά από τη διεξαγωγή κατάλληλης εισαγωγικής κατάρτισης που θα ενισχύσει τις ικανότητες διδασκαλίας και την αυτοπεποίθηση/ εμπιστοσύνη τους.

Μεθοδολογία

Το έργο iGUIDEθα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παράδοσης για μία νέα παρέμβαση σχεδιασμού της τεχνολογίας με στόχο την στήριξη εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και εργαζομένων σε ευάλωτες θέσεις εργασίας. Θα υιοθετήσει μία προσέγγιση εξ’ αρχής για την ανάπτυξη αυτών των νέων πόρων σε εισαγωγικά και προχωρημένα επίπεδα. Με στόχο η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης να γίνεται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο των συνολικών πολιτικών της δια βίου μάθησης των μελών, το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το έργο iGUIDE θα είναι σχετικό και εφαρμόσιμο, τόσο από την αρχική ομάδα-στόχο όσο και από όλο το περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης όπου παρέχονται υπηρεσίες καθοδήγησης.

Οι πόροι που θα παρέχει το iGUIDE θα συνδέονται με τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα, σε όλο το φάσμα της οικονομίας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την προοπτική αλλαγής σταδιοδρομίας. Στο παρόν στάδιο, δεν παρέχεται υπηρεσία προσανατολισμού για όσους εργάζονται αλλά ίσως χρειαστεί να αλλάξουν σταδιοδρομία ανταποκρινόμενοι στην μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί σημαντική καινοτομία του έργου iGUIDE. Το iGUIDE προτείνει μία εντελώς νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη του σχεδιασμού της σταδιοδρομίας ως θέμα που ολοκληρώνεται με τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Προτείνει μία πλήρη μετατόπιση των επικρατούντων συνόλων νοοτροπίας όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και προτείνει τον εκσυγχρονισμό της παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Προτείνει την αξιοποίηση της πανταχού παρουσίας και των δυνατοτήτων των τελευταίων τεχνολογιών για την ανάπτυξη πλαισίων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και υποστήριξης που θα είναι κοστολογικά ουδέτερα για τους παρόχους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, έχει ως στόχο να παρέχει σε μεμονωμένους εκπαιδευόμενους ενήλικες μία σειρά από εκπαιδευτικά μέσα αυτοκατάρτισης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού.